• دستگاه های پاتولوژی را با چه نام هایی می شناسند؟

نام های دیگر دستگاه تیشو پروسسور: پردازشگر بافت ، آماده سازی بافت ، پاساژ بافت و اتوتکنیکون.

نام های دیگر دستگاه تیشو فلوت : حمام بافت ، واتر بث و حمام پارافین.

نام های دیگر دستگاه کلد پلیت : صفحه سرد و کولد پلیت.

نام های دیگر دستگاه هات پلیت : صفحه گرم.

نام های دیگر دستگاه پارافین دیسپنسر : توزیع کننده پارافین ، تیشو ایمبدینگ سنتر.

نام های دیگر دستگاه میکروتوم : دستگاه برش بافت.

نام های دیگر دستگاه پارافین تریمر : بلاک تریمر ، پارافین ریمور و پاک کننده پارافین.

نام های دیگر دستگاه فروزن سکشن : کرایوستات و میکروتوم کرایو.4