مشخصات دستگاه پارافین تریمر:

• دستگاه پارافین تریمر پویان به طور کامل پارافین اضافی سطح بیرونی تیشوتک را ذوب کرده و میتوانید از پارافین مجددا در قالب گیری بافت استفاده نمایید.
• سطح دستگاه باداشتن شیار های استاندارد برای تیشوتک و بازه دمایی مناسب به سرعت بخشی شما می افزاید.
• خطر پاک شدن متن یا بارکد نوشته شده بر روی تیشوتک به صفر میرسد.
•قابلیت تنظیم دمای صفحه گرم شونده تا 80 درجه سانتی گراد

پارافین تریمر
پارافین تریمر